Varför beskär man träden?

Gynna fruktsättning och fruktkvalitet
Regelbunden underhållsbeskärning av fruktträd ger friskare träd med större mängd fruktved som ger bättre frukt. En korrekt utförd beskärning ger ett välformat träd med en kraftigare stam och starkare greninfästningar, vilket förebygger fläkningsskador.

Skapa en ljusare miljö runt trädet
Att beskära lågt hängande trädkronor är en förhållandevis skonsam och effektiv åtgärd för att skapa en ljusare miljö runt träd. Det går även att glesa ut täta trädkronor och gallra trädbestånd för att förbättra ljusinsläpp i mörka delar av parker och trädgårdar.

Vitalisera och stimulera till skottillväxt
I vissa fall kan träd med dålig tillväxt vitaliseras genom försiktig beskärning. Åtgärden gynnar trädets ämnesomsättning och kan stimulera till skottillväxt. Oftast görs detta i kombination med ståndortsförbättrande åtgärder. Skapa habitat för biologisk mångfald
Istället för att fälla äldre träd och träd med håligheter försöker vi hitta sätt att bevara dem så långt som möjligt. Det råder en stor brist på hålträd i naturen och att lämna sk trädruiner bidrar med viktiga livsmiljöer för mångfalden.

Öppna upp igenvuxna siktlinjer och förbättra utsikter
I takt med att träd växer kan betydelsefulla siktlinjer och utblickar försvinna i grönskan. Genom beskärning kan vi reducera, lyfta eller öppna upp kronor för att få sikten tillbaka utan att påverka trädets naturliga form och karaktär.

Beskärningen
Fruktträd kan behöva beskäras i omgångar för att de inte ska slå mängder av vattenskott. Äldre träd som inte fått underhåll på länge, kan behöva beskäras i omgångar under 3-4 år innan de blir fina igen. Tar man ej bort vattenskotten så blir de till slut grova grenar som sträcker sig rakt upp mot himlen. Vattenskott är de mest snabbväxande grenar trädet kan producera. Trädet skjuter upp vattenskott för att kompensera för bladmassa som tagits eller fallit bort. 

När?
Det finns många olika sorters träd, t.ex fruktträd och prydnadsträd. Och för att krångla till det ytterligare så delas även dessa upp i olika arter samt att beroende på ålder och skick så beskärs de på olika sätt och vid olika tidpunkter.

JAS (Juli, Aug samt Sep) känner de flest nog till och detta var den tid man förr i tiden beskar många fruktträd. Idag vet man att detta stämmer delvis, för en del träd mår till och med bättre utav att beskäras vid andra tidpunkter.

Rutavdrag för trädgårdstjänter

Lista över rutarbeten | Skatteverket

Share This