Ogräs är vad vi kallar växter som växer och dyker upp på helt fel ställen i vår trädgård.

Mycket av det vi kallar ogräs är egentligen både ätligt, samt har i hundratals år använts som medicialväxter i vårt land men med tiden har detta fallit i glömska.

Vi kan hjälpa till med att ta bort detta, och även ge tips om just vilka egenskaper dessa olika växter innehar och hur du kan använda dem.

Ogräsen kan bland annat delas in i kategorierna frö- och rotogräs vilka beskrivs nedan.

Fröogräs är växter med stor spridnings- och överlevnadsförmåga i frö. Bekämpning av fröogräs är i huvudsak att inte tillåta växten gå i frö.

Rotogräs är växter med stor förmåga att överleva och sprida sig, via de resurser som samlats i roten. Två taktiker går att se tydligt, den ena är utbredning till bestånd genom imperiebyggnad. De gamla växterna ger understöd till nyetablerade skott genom ett gemensamt
nät av rötter (rhizom).

Den andra taktiken är att rötterna, rhizomet, är designat så att växten på lång sikt tjänar på att få roten mekaniskt sönderdelad. Om roten delas i smådelar kan varje del ge upphov till en ny planta, exempelvis kirskål. En användbar metod att bekämpa rotogräs är att plundra beståndet på skott ovan jord. 

En annan indelning av ogräsen bygger på deras livscykel och beskriver förutom plantornas förökningsstrategier även delvis deras livslängd och groningstillfälle. I detta system delas ogräsen in i grupperna annuella (ettåriga), bienna (tvååriga) och perenna (fleråriga) arter.

Annuella ogräs förökar sig med frön och delas in i sommarannuella och vinterannuella beroende på när huvuddelen av deras frön gror. Sommarannuella ogräs, såsom flyghavre och trampört, övervintrar som
frön och gror främst på våren. Plantorna sätter frön och dör i regel innan nästkommande vinter.

Perenna ogräsarter lever under längre tidsperioder och har i regel möjlighet att föröka sig både vegetativt och med frön. De kan vidare delas in i olika undergrupper efter förekomst eller inte förekomst av utlöpare och typ av utlöpare, vilket har betydelse vid val av metod för bekämpning av ogräsen. Utlöpare är benämningen på underjordiska utskott från plantan och de kan vara av rot- eller stamkaraktär.

Totalrensning
 Ibland kan man vilja rensa bort alltihop och börja om på nytt. 

 

Share This